กองคลัง
 • นางสาวอุราภรณ์ ตรียวง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 086-9469396

 • นางสาวสุชาดา เกษบุรี

  นักวิชาการการเงินและบัญชี

  โทร. 081-9701890

 • นางสาวิตรี วิเชียรเชื้อ

  นักวิชาการพัสดุ

  โทร. 062-0524171

 • นางจิรานันต์ แก้วนวล

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  โทร. 066-0701283