คณะผู้บริหาร
 • นายถาวร สุขกิจ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

  โทร. 087-2804474

 • นายสามารถ คงทรัพย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

  โทร. 099-1973224

 • นายวิสูตร เหมือนหมาย

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

  โทร. 088-7515949

 • นายไพโรจน์ รักษายศ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

  โทร. 086-7810690