สมาชิก อบต.
 • นายชนะชัย หนูดาษ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

  โทร. 093-2645365

 • นายสุวิทย์ เพ็ชร์ขน

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

  โทร. 093-2645365

 • นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

  084-3626606

 • นายวีระศักดิ์ สุขอ่อน

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งเตาใหม่ หมู่ที่ 1

  โทร. 098-0202964

 • นายณภัทร พรหมเมศ

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งเตาใหม่ หมู่ที่ 2

  โทร. 063-3285836

 • นายสุทิน วงศ์ทอง

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งเตาใหม่ หมู่ที่ 3

  โทร. 086-2697248

 • นายจักรพันธ์ มีแก้ว

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งเตาใหม่ หมู่ที่ 4

  โทร. 061-6399348

 • นายขจรศักดิ์ สายใจบุญ

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งเตาใหม่ หมู่ที่ 5

  โทร. 098-3385245

 • นายชนะชัย หนูดาษ

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งเตาใหม่ หมู่ที่ 6

  โทร. 093-2645365

 • นายสุวิทย์ เพ็ชร์ขน

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งเตาใหม่ หมู่ที่ 7

  โทร. 084-3183507

 • นายปรัชญา เพชรทอง

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งเตาใหม่ หมู่ที่ 8

  โทร. 081-4011821