สำนักปลัด
 • นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

  โทร. 084-3626606

 • นางสาวเกศินี แก้วสะอาด

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

  โทร. 081-3678155

 • นางสาวพิชญ์ทิชา จู้ฉิ้ม

  นักจัดการงานทั่วไป

  โทร. 083-1731220

 • นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์

  นักทรัพยากรบุคคล

  โทร. 086-2733069

 • นางสาวรัชนี ไกรสิทธิ์

  นักวิชาการศึกษา

  โทร. 081-6777916

 • นางสาวลักขณา มากบุญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  โทร. 082-3244792

 • นางสาวพินสี อินทรักษ์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  โทร. 089-9824171

 • นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์

  คนงานทั่วไป

  โทร. 082-4162305

 • นางสาวจตุพร สอนประสม

  นักการภารโรง

  โทร. 062-6068625

 • นายสมประสงค์ นิยมเดชา

  ยาม

  โทร. 089-7311854