ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๗
22 มีนาคม 2567

628