ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗
22 มีนาคม 2567

645