ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๗
22 มีนาคม 2567

641