วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

          องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี  มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล  มีความโปร่งใสในการพัฒนา มุ่งบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ  

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

          ๑. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ

          ๒. ส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิตของประชน

          ๓. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาของ อปท.

          ๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          ๖. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

          ๑.  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน มีระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ

          ๒.  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคมเข้มแข็ง ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

          ๓.  เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการสืบทอด

          ๔.  เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านการศึกษาให้มีศักยภาพและเด็กก่อนปฐมวัยได้รับการเลี้ยงดูตามมาตรฐาน

          ๕.  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ต่อไป

          ๖.  เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล