โครงสร้างขององค์กร
หน่วยตรวจสอบสอบภายใน
7 เมษายน 2564

0


กองช่าง
7 เมษายน 2564

0


กองคลัง
7 เมษายน 2564

0


สำนักปลัด
7 เมษายน 2564

0


ข้าราชการการเมือง
21 มกราคม 2564

0


โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
30 พฤศจิกายน 544

0