ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566
341
20 ตุลาคม 2566

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566

ณ โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ ม.1 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี