ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายพุทธธรรมนำใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566
350
28 กรกฎาคม 2566

โครงการค่ายพุทธธรรมนำใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ณ วัดทุ่งเซียด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี