ภาพกิจกรรม
อบรมทำไตปลาแแห้ง
685
20 มิถุนายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรม อบรมทำไตปลาแแห้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่