ภาพกิจกรรม
ด่านชุมชนตามโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
760
5 มกราคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม ด่านชุมชนตามโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่