แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำพระ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยชัน
1754
30 พฤศจิกายน 542