Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-950-016

 
นายถาวร สุขกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
(087-280-4474)
 
นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล
ปลัด อบต.ทุ่งเตาใหม่
(084-362-6606)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างขององค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อ
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสดง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
แผนพัสดุประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ (รายไตรมาส)
รายงานภาษี ภดส.7
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล (ดู : 42) 15 ก.พ. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 38) 15 ก.พ. 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตอ (ดู : 33) 14 ก.พ. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 32) 14 ก.พ. 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายอนามัย (ดู : 37) 24 ม.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 43) 24 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 (ดู : 65) 29 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 74) 29 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 82) 23 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย (ดู : 87) 23 พ.ย. 2565
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (ดู : 98) 11 ต.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพัฒนะ หมู่ที่ 3 (ดู : 92) 17 ส.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 (ดู : 125) 17 ส.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพันธ์ศิริ หมู่ที่ 1 (ดู : 87) 17 ส.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยณรงค์อุทิศ หมู่ที่ 6 (ดู : 94) 10 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน หมู่ที่ 7 (ดู : 104) 25 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยณรงค์อุทิศ หมู่ที่ 6 (ดู : 87) 25 ก.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 88) 25 ก.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยณรงค์อุทิศ หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 89) 25 ก.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง ม.4 (ดู : 102) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายในนา หมู่ที่2 บ้านห้วยตอ (ดู : 109) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 115) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง (ดู : 108) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 117) 27 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตอ (ดู : 107) 27 พ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะตามโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรสิคพร้อมติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า (ดู : 12) 9 พ.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า (ดู : 13) 25 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านควนกองเมือง (ดู : 138) 12 เม.ย. 2565
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 241) 28 ต.ค. 2564
หนังสือเชิญชวนให้มาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมหวัง ม.5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 135) 4 ต.ค. 2564
หนังสือเชิญชวนให้มาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน ม.5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 171) 4 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมหวัง ม.5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 129) 4 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน ม.5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 137) 4 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 (ดู : 338) 31 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตอ (ดู : 369) 31 มี.ค. 2564
โครงการซ่อมแซ่มถนนภายใน หมูที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 352) 12 มี.ค. 2564
โครงการปรับปรุงถนนสายศิลป์ชัย-โรงเรียนห้วยชัน หมูที่ 5 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 392) 11 ก.พ. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 365) 12 ต.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ขยายไหล่ทางถนนคสล.ซอยราษฎร์อุทิศ ม.6 (ดู : 361) 29 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างถนนคสล.สายศิลป์ชัย-ไสดงใน ม.7 (ดู : 345) 28 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างถนนคสล.ซอยจิตต์เจริญ ม.1 (ดู : 353) 21 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างถนนคสล.สายอนามัย-ดอนทึงทัง ม.4 (ดู : 344) 21 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างถนนคสล.ซอยโกติง-หนองฟันโลง ม.2 (ดู : 295) 21 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างคูระบายน้ำ (ดู : 262) 27 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ อบต.ทุ่งเตาใหม่ ทั้ง ๕ โครงการ (ดู : 338) 23 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ อบต.ทุ่งเตาใหม่ ทั้ง ๕ โครงการ ลงวันที่ ๒๓ /๐๗/๒๕๖๓ (ดู : 325) 23 ก.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง (ดู : 330) 13 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านขุนราษฎร์ (ดู : 341) 13 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานสอง (ดู : 306) 13 ก.ค. 2563
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ดู : 288) 13 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 284) 25 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.8 บ้านไสดง (ดู : 276) 16 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม. บ้านหนองศิลป์ชัย (ดู : 259) 16 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.6 บ้านสะพานสอง (ดู : 276) 16 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.5 บ้านห้วยชัน (ดู : 278) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลส์ (ดู : 268) 29 พ.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.3 บ้านควนกองเมือง (ดู : 292) 13 พ.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.2 บ้านห้วยตอ (ดู : 295) 12 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (ดู : 272) 12 พ.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ ม3 บ้านควนกองเมือง (ดู : 277) 30 เม.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
  210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 
โทรศัพท์ : 077-950-016
โทรสาร : 077-950-016
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
E-mail Address : info@thungtaomai .go.th
 
   Copyright © 2019. www.thungtaomai .go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs