Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-950-016

 
นายถาวร สุขกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
(087-280-4474)
 
นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล
ปลัด อบต.ทุ่งเตาใหม่
(084-362-6606)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างขององค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อ
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสดง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
แผนพัสดุประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ (รายไตรมาส)
รายงานภาษี ภดส.7
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) (ดู : 18) 21 มี.ค. 2566
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)66 (ดู : 50) 27 ม.ค. 2566
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 (ดู : 57) 6 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2566 (ดู : 97) 6 ก.ย. 2565
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ (ดู : 127) 27 มิ.ย. 2565
วันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565 (ดู : 135) 26 มิ.ย. 2565
วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันอาทิตย์ 26 มิถุนายน (ดู : 108) 25 มิ.ย. 2565
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ (ดู : 137) 17 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 (ดู : 134) 31 มี.ค. 2565
ประกาศผลการลดพลังงานตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ (ดู : 165) 25 มี.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ รับบริจาคขยะที่ร้านของเก่าไม่รับซื้อ (ดู : 203) 9 มี.ค. 2565
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)65 (ดู : 195) 10 ม.ค. 2565
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ปี65 (ดู : 205) 25 พ.ย. 2564
ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน (ดู : 220) 29 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ (ดู : 292) 29 ต.ค. 2564
คำสั่งอำเภอบ้านนาสาร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 211) 20 ต.ค. 2564
ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2565 (ดู : 268) 1 ก.ย. 2564
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์)64 (ดู : 262) 2 ส.ค. 2564
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (ดู : 242) 30 มิ.ย. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 (ดู : 295) 20 เม.ย. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 (ดู : 295) 20 เม.ย. 2564
เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2564 (ดู : 295) 18 ก.พ. 2564
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) (ดู : 217) 11 ม.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)64 (ดู : 222) 30 พ.ย. 2563
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ดู : 417) 20 ส.ค. 2563
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562) (ดู : 338) 20 ส.ค. 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้ป้ายโฆษณา (ดู : 218) 10 ส.ค. 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดู : 390) 24 มิ.ย. 2563
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ (ดู : 388) 24 มิ.ย. 2563
เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 (ดู : 360) 23 มิ.ย. 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ดู : 336) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) (ดู : 214) 29 พ.ค. 2563
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) (ดู : 208) 29 พ.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 336) 23 เม.ย. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) (ดู : 221) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ดู : 345) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 328) 14 ก.พ. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 345) 28 ม.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 353) 28 ม.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 334) 28 ม.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 335) 28 ม.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 325) 28 ม.ค. 2563
การรับสมัครบุุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ (ดู : 557) 27 ม.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 318) 24 ธ.ค. 2562
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 328) 24 ธ.ค. 2562
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 318) 24 ธ.ค. 2562
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 313) 24 ธ.ค. 2562
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 303) 24 ธ.ค. 2562
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2562 (LPA) (ดู : 337) 20 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ (ดู : 401) 22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ "ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" (ดู : 322) 8 ต.ค. 2562
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 338) 11 มิ.ย. 2562
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ดู : 355) 11 มิ.ย. 2562
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ดู : 336) 11 มิ.ย. 2562
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 654) 10 มิ.ย. 2562
การประเมินความเสี่ยงความทุจริตประจำปี แบบ-ปค.4-หน่วยงานย่อย (ดู : 459) 10 มิ.ย. 2562
การประเมินความเสี่ยงความทุจริตประจำปี แบบ-ปค.-4 (ดู : 435) 10 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 448) 10 มิ.ย. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรไมตรี ม.3 บ้านควนกองเมือง (ดู : 366) 10 มิ.ย. 2562
เชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 581) 3 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
  210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 
โทรศัพท์ : 077-950-016
โทรสาร : 077-950-016
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
E-mail Address : info@thungtaomai .go.th
 
   Copyright © 2019. www.thungtaomai .go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs